Arata-ti latura tandra <3

Regulamentul Official al Campaniei

"Tandretea are gust mai bun"

I. Sectiunea 1. Organizatorul campaniei

Organizatorul Campaniei (denumita in continuare “Campania” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.

Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616.

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

II. Sectiunea 2. Regulamentul campaniei

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul tandretea.milka.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul tandretea.milka.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. Sectiunea 3. Aria de desfasurare si durata campaniei

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 01 martie 2021, ora 00:00:01, ora Romaniei – 28 martie 2021, ora 23:59:59, ora Romaniei.

IV. Sectiunea 4. Produsele participante

4.1 La campanie participa toate produsele Milka, mentionate in Anexa 2 a presentului Regulament, comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”.

4.2 Bonul fiscal/ factura fiscala ce atesta achizitia produselor participante, de minimum 14 lei(TVA inclus), in perioada de desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedeteriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, in orice mod, va duce la invalidarea premiului in cazul unui castig. In cazul in care pe bonul fiscal nu apare denumirea de Milka, Participantul va trebui sa faca dovada si cu ambalajele produselor participante achizitionate pe bonul respectiv.

4.3 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.4 Produsele participante sunt disponibile in limita stocului existent din fiecare magazin in parte si nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promotionale care sa semnalizeze prezenta campanie.

V. Sectiunea 5. Dreptul de inscriere

5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

 • (i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • (ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • (iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • (iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

VI. Sectiunea 6. Mecanismul campaniei

6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

6.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 • b) Participantul trebuie sa achizitioneze produse participante de minimum 14 lei (TVA inclus), pe acelasi bon fiscal, in perioada Campaniei si sa poata face dovada de achizitie; achizitionarea mai multor produse pe un singur bon fiscal, a caror valoare este multiplu de 14 lei, nu da dreptul participantului de a inscrie acel bon fiscal de mai multe ori in Campanie.
 • c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Numere de bon fiscal, distincte, in oricare dintre cele doua modalitati de inscriere si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 • d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 • e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI.
 • f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 3 numere de bon fiscal/ zi. Orice alt numar de bon introdus dupa primele 3 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
 • g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon indiferent de modalitatea inscrierii numarului de bon fiscal.
 • h) Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute in Sectiunea 6.2.

Participantul va inscrie in campanie o singura data numarul bonului fiscal (indiferent daca inscrierea va fi castigatoare sau nu) si numai in modalitatatea prevazuta in Sectiunea 6.2. In cazul in care, la verificari ulterioare, Organizatorul constata ca aceelasi numar de bon este inscris de mai multe ori de catre acelasi Participant sau de Participanti diferiti, acesta va lua in considerare doar prima inscriere pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului. In cazul in care Participantul, poate face dovada cu bonurile fiscale aferente fiecarei inregistrari, atunci Organizatorul va considera valide toate inscrierile Participantului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie. Organizatorul poate efectua verificari pe tot parcursul Campaniei, solicitand Participantului bonurile fiscale aferente fiecarei inregistrari.

6.2 Modalitatile de inscriere in Campanie

Participantii se pot inscrie in Campanie prin una dintre urmatoarele modalitati:

6.2.1. SMS - prin expedierea unui SMS la 1844 (numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone, Telekom si DIGI continand numarul bonului fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante, de minimum 14 lei (TVA inclus), in perioada de desfasurare a Campaniei.

Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:

 • (a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 01 martie 2021, ora 00:00, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
  Campania Milka nu a inceput inca. Cumpara produse Milka de minimum 14 lei in perioada 1-28.03 si inscrie nr bonului fiscal pe tandretea.milka.ro/la 1844.
 • (b) Daca Participantul a prins un moment norocos si este castigator, va primi urmatorul mesaj:
  Felicitari! Ai castigat o Boxa JBL oferita de Milka. Pastreaza bonul fiscal, te vom contacta in curand. Mareste-ti sansele cu mai multe inscrieri.
 • (c) Daca un participant a efectuat o incriere valida in Campanie, va primi urmatorul mesaj:
  Iti multumim pentru participare! Din pacate nu ai castigat un premiu instant. Inscrierea ta va intra In tragerea la sorti saptamanala. Pastreaza bonul!
 • (d) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-lea numar de bon fiscal intr-o zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
  Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta zi de campanie (3 bonuri). Acest bon fiscal il poti inscrie maine pe site sau pe sms.
 • (d.1) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-lea numar de bon fiscal in ultima zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
  Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta zi de campanie (3 bonuri). Iti mulțumim pentru participare!
 • (e) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
  Campania Milka s-a incheiat pe data de 28.03.2021. Milka iti multumeste pentru participare si te asteapta la urmatoarele campanii promotionale!
 • (f) Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori, in aceasi zi, de pe acelasi numar de telefon:
  Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul campaniei. Te rugam sa participi cu un alt bon!

Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului tandretea.milka.ro.
Formularul de inscriere se afla in sectiunea „Concurs” si contine urmatoarele campuri si bife:

 • i. Numarul de Telefon;
 • ii. Numarul Bonului fiscal/ factura fiscala;
 • iii. Data bonului fiscal/ factura fiscala;
 • iv. Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale”;
 • v. Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;
 • vi. Bifa “Declar ca am varsta peste 18 ani”;

Toate campurile sunt obligatorii. Nebifarea/Necompletarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie.

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Inscrie bonul”

Dupa finalizarea inscrierii, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

 • (a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 01 martie 2021, ora 00:00, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
  Campania Milka nu a inceput inca. Cumpara produse Milka de minimum 14 lei in perioada 1-28.03 si inscrie nr bonului fiscal pe tandretea.milka.ro/la 1844.
 • (b) Daca Participantul a prins un moment norocos si este castigator, va primi urmatorul mesaj:
  Felicitari! Ai castigat o Boxa JBL oferita de Milka. Pastreaza bonul fiscal, te vom contacta in curand. Mareste-ti sansele cu mai multe inscrieri.
 • (c) Daca un participant a efectuat o incriere valida in Campanie, va primi urmatorul mesaj:
  Iti multumim pentru participare! Din pacate nu ai castigat un premiu instant. Inscrierea ta va intra In tragerea la sorti saptamanala. Pastreaza bonul!
 • (d) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-lea numar de bon fiscal intr-o zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
  Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta zi de campanie (3 bonuri). Acest bon fiscal il poti inscrie maine pe site sau pe sms.
 • (d.1) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-lea numar de bon fiscal in ultima zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
  Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta zi de campanie (3 bonuri). Iti mulțumim pentru participare!
 • (e) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
  Campania Milka s-a incheiat pe data de 28.03.2021. Milka iti multumeste pentru participare si te asteapta la urmatoarele campanii promotionale!
 • (f) Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori, in aceasi zi, de pe acelasi numar de telefon:
  Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul campaniei. Te rugam sa participi cu un alt bon!

Sectiunea 7. Premiile campaniei

7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:

7.1.1. Premii acordate prin momente norocoase:

Nr. Crt. Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI, VA inclus
1 Boxa IP67 JBL Clip 4 672 266,8694 179.336,2368
TOTAL VALOARE PREMII 179.336,2368

7.1.2. Premii acordate prin trageri la sorti la saptamanale:

Nr. Crt. Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI, VA inclus
1 Lenovo Yoga Smart Tab, Octa-Core 28 1291,4832 36.161,5296
Telefon Samsung Galaxy Z Fold2 4 10.049,0859 40.196,3436
TOTAL VALOARE PREMII 76.357,8732

7.2 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 255.694,11 LEI, TVA inclus.

7.3 Specificatiile premiilor:

1. Boxa IP67 JBL Clip 4:

 • Conexiune : Bluetooth ;
 • Tip: portabil;
 • Caracteristici: rezistent la apa, incarcare USB;
 • Frecventa: 120-20000 Hz
 • Timp de utilizare: 10 h
 • Greutate: 210 g
 • Garantie: 2 ani

2. Lenovo Yoga Smart Tab, Octa-Core:

 • Conexiune: with Nano SIM
 • Tip procesor: Snapdragon ™ 439
 • Sistem de operare: Android 9.0
 • Tehnologii: Bluetooth GPS GLONASS Wi-Fi
 • Capacitate baterie: 7000 mAh
 • Rezolutie camera : 8Mpx main camera, 5Mpx front
 • Memorie: 3GB
 • Cores: 8
 • Capacitate stocare: 32 GB
 • Greutate: 580 g
 • Garantie: 2 ani

3. Telefon Samsung Galaxy Z Fold2:

 • Conexiune: Wi-Fi Bluetooth NFC GPS
 • Senzori: Accelerometer Barometer Gyroscope Fingerprint Proximity sensor Light sensor Gravitational sensor
 • Dimensiuni: 128.2 x 159.2 x 6.9 mm 68 x 159.2 x 16.8 mm
 • Greutate: 282 g
 • Display: Super Amoled, 2208 x 1768 2260 x 816 resolution
 • Camera: 12 MP Wide 12 MP Ultrawide 12 MP Telephoto 10 MP Wide
 • Video: 4K
 • Baterie: 4500 mAh, Li-Po
 • Garantie: 2 years

7.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

7.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu acordat pe moment norocos si un premiu saptamanal, respectiv o Boxa JBL si o Tableta sau un Telefon, pe toata durata de desfasurare a campaniei. Cu un singur bon fiscal nu poate castiga mai mult de un premiu acordat in cadrul Campaniei.

I. Sectiunea 8. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

Premiile Campaniei vor fi acordate dupa cum urmeaza:

8.1 Premii acordate prin momente norocoase:

Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut). Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Campaniei. In total vor fi extrase 672 de momente norocoase pentru premiile constand in „Boxa IP67 JBL Clip 4”, cate un moment norocos pe ora.

Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, anterior inceperii Campaniei.

Va fi desemnat castigator Participantul care efectueaza o inscriere valida dupa un moment castigator (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm. Va castiga Participantul care a introdus primul numar de bon fiscal valid dupa momentul hh:mm). Urmatoarele 5 inscrieri valide si care indeplinesc conditiile prezentului regulament, vor fi considerate ca fiind rezerve.

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a efectuat nici o inscriere valida si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului pentru momentul castigator anterior (de ex: daca primul moment castigator este ora 10:00:00 si urmatorul moment este 12:07:00, iar intre cele 2 momente nu au fost efectuate inscrieri valide, prima inscriere valida efectuata dupa 12:07:00 (care reprezinta si prima inscriere dupa ora 10:00:00) va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00, prima inscriere valida dupa desemnarea castigatorului primului moment va fi desemnata castigator pentru ora 12:07:00. Urmatoarele inscrieri valide ce indeplinesc conditiile prezentului regulament vor fi considerate ca fiind rezerve in ordinea cronologica a inscrierilor. Pentru fiecare castigator vor fi alocate un numar maxim de 5 rezerve aferente.

8.2 Premiile saptamanale acordate prin trageri la sorti dupa cum urmeaza:

a. In perioada 08.03.2021 – 12.03.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul primei saptamani de campanie, respectiv din perioada 01.03.2021 – 07.03.2021. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • i. 1 castigator aferent premiului constand in „Telefon Samsung Galaxy Z Fold2”;
 • ii. 7 castigatori aferenti premiilor constand in „Lenovo Yoga Smart Tab, Octa-Core”, cate 1 castigator pentru fiecare zi de pe parcursul primei saptamani;
 • iii. Cate 5 rezerve pentru fiecare castigator;

b. In perioada 15.03.2021 – 19.03.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii doi de campanie, respectiv din perioada 08.03.2021 – 14.03.2021. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • i. 1 castigator aferent premiului constand in „Telefon Samsung Galaxy Z Fold2”;
 • ii. 7 castigatori aferenti premiilor constand in „Lenovo Yoga Smart Tab, Octa-Core”, cate 1 castigator pentru fiecare zi de pe parcursul saptamanii a doua;
 • iii. Cate 5 rezerve pentru fiecare castigator;

c. In perioada 22.03.2021 – 26.03.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii trei de campanie, respectiv din perioada 15.03.2021 – 21.03.2021. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • i. 1 castigator aferent premiului constand in „Telefon Samsung Galaxy Z Fold2”;
 • ii. 7 castigatori aferenti premiilor constand in „Lenovo Yoga Smart Tab, Octa-Core”, cate 1 castigator pentru fiecare zi de pe parcursul saptamanii a treia;
 • iii. Cate 5 rezerve pentru fiecare castigator;

d. In perioada 29.03.2021 – 02.04.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii patru de campanie, respectiv din perioada 22.03.2021 – 28.03.2021. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • i. 1 castigator aferent premiului constand in „Telefon Samsung Galaxy Z Fold2”;
 • ii. 7 castigatori aferenti premiilor constand in „Lenovo Yoga Smart Tab, Octa-Core”, cate 1 castigator pentru fiecare zi de pe parcursul saptamanii a patra;
 • iii. Cate 5 rezerve pentru fiecare castigator;

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie conform celor descrise mai sus. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public.

Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 9 a prezentului Regulament.

II. Sectiunea 9. Validarea si publicarea castigatorilor. Intrarea in posesie a premiilor

9.1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 incercari de contactare telefonica se va trece la contactarea rezervelor.

9.3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

 • a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de e-mail(adresa de e-mail va fi solicitat doar participantilor ce opteaza pentru primirea link-ului prin e-mail);
 • b. Trimita urmatoarele documente: copie/poza bon fiscal in termen de 3 zile lucratoare de la momentul incheierii convorbirii telefonice. Castigatorii premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor trimite si o copie/poza CI, blurata, in care sa se vada numele complet si CNP-ul.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera automat dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unu Participant i se va da sansa de a incarca de maxim 3 ori dovada. In cazul in care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului fiscal lizibila, in care se vada produsele participante, numarul de bon fiscal inscris si data acestuia, premiul va fi invalidat si se va trece la rezerve in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare de la momentul desemnarii lui ca si potential castigator. Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul primirii link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal si copie/poza CI in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4. Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de maxim 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5. Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.6. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalta rezerva, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.8. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina tandretea.milka.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii ultimului castigator.

9.9. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe pagina tandretea.milka.ro. In momentul primirii premiului, Castigatorul va semna un proces verbal de predare – primire a premiului.

9.10. Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.11. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, fie au refuzat semnarea procesului verbal de predare-primire, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

10. Sectiunea 10. Taxe si impozite

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

11. Sectiunea 11. Limitarea raspunderii

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonurilor fiscal;
 • Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Lipsa produselor participante din magazine;
 • SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un numar de bon scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal;
 • SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI;
 • SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

12. Sectiunea 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

13. Sectiunea 13. Incetarea/ Intreruperea campaniei. Forta majora

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

14. Sectiunea 14. Contestatii si litigii

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, pana la data de 28.04.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Tandretea are gust mai bun”

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

dar si prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

 • Numar de telefon.

Pentru castigatori:

 • Nume si Prenume,
 • Numar de telefon,
 • Adresa email,
 • Adresa de livrare;
 • Copie/Poza CI; (doar pentru castigatorii premiilor minimum 600 RON)
 • inregistrari ale vocii.

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea urmatoarelor scopuri:

 • i) Organizarea si desfasurarea campaniei
 • ii) Desemnarea si validarea castigatorilor
 • iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Tandretea are gust mai bun”. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, copia CI se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului - DENTSU ROMANIA S.R.L, MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • (vii) dreptul la portabilitate a datelor;
 • (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Tandretea are gust mai bun”

(“Campania”)

- Lista produselor participante -

Milka Moments Oreo 92g Milka Moments alune întregi și caramel 97g
Milka Moments mix 97g Milka Caramel Double Filled 100g
Milka Moments mix cu alune 169g Mlka Caramel New 100g
Milka Moments mix 169g Milka Dessert au Chocolat 100g
I Love Milka cremă alune 165g Milka Noisette 100g
Milka cremă cacao 165g Milka Happy Cow 100g
I Love Milka cremă alune 110g Milka Wholenuts 100g
I Love Milka cremă căpșune 110g Milka Milkinis 87.5g
Milka cremă cacao 110g Milka Extra Cocoa 100g
Milka Tender Wishes cremă cu gust de vișină 110g Milka Rasberry 100g
Milka Just for You 45% cacao în
ciocolata cu lapte și cu cremă de cacao 110g
Milka Hazelnuts & Raisins 100g
Milka Oreo Minis Original 153g Milka White 100g
Milka Oreo Minis ciocolată albă 153g Milka Cherry 100g
Milka Milkinis 87.5g Milka Chips Ahoy 100g
Milka Milkinis 43.7g Milka Collage Caramel
Milka Waffelini Cacao 31g Milka Collage Raspberry
Milka Waffelini 31g Milka Triple Choco
Milka Oreo 37g Milka Triple Caramel
Milka Oreo ciocolată albă 41g Milka Oreo Sandwich 92g
Milka Biscuiți cu cremă de lapte 37,5g Milka Peanut Caramel 90g
Milka Biscuiți cu cremă de lapte 150g Milka Oreo White 100g
Milka Fursecuri cu ciocolată 135g Milka Oreo Brownie 100g
Milka Jaffa cu jeleu cu aromă de zmeură 147g Milka Dark Milk Almond 85g
Milka Jaffa cu spumă cu aromă de ciocolată 128g Milka Dark Milk Caramel 85g
Milka Biscuiți cu ciocolată 150g Milka Dark Milk Plain 85g
Milka Biscuiți Cereale și ciocolată 126g Milka LU
Milka Formă de văcuță cu ciocolată 40g Milka TUC
Milka Formă de văcuță cu ciocolată 120g Milka Dark Milk Raspberry 85g
Milka Prăjitură cu ciocolată 35g Milka Dark Milk Nibs 85g
Milka Prăjitură cu ciocolată 175g Milka Dark Milk Hazelnut 85g
Milka Napolitană cu ciocolată 30g Milka Almond Crispy Cream 90g
Milka Napolitană cu ciocolată și cremă de alune 30g Milka Choco Swing 100g
Milka Fursecuri cu Interior de ciocolată 156g MKA 100G BBL COCONUT 12CA
Milka Fursecuri cu Interior moale de ciocolată 156g MKA 100G GINGERBREAD 22CA
Milka biscuiți cu cremă Oreo 156g MKA 100G VANILLEKIPFERL 22CA
Milka Prăjitură cu cremă de cacao 150g Milka Wholenuts 270g
Milka Biscuiți cu cacao cu cremă de ciocolată 130g Milka Milk 270g
Milka Biscuiți cu cremă de ciocolată 130g Milka Noisette 270g
Milka Biscuiți cu Cremă de ciocolată 260g Milka Bubbly Caramel 250g
Milka Biscuiți cu bucățele de ciocolată 137,5g Milka Choco Jelly 250g
Milka Prăjitură cu ciocolată 150g Milka Choco Bisc 300g
Milka Prăjitură cu bucățele de ciocolată 28g Milka Oreo 300g
Milka Prăjitură cu bucățele de ciocolată 140g Milka Toffee & Nuts 300g
Milka Lapte alpin100g Milka Almond & Truffle 300g
Milka Hazelnuts 100g Milka Triolade 280g
Milka Bubbly Milk Mika Peanut Caramel 276g
Millka Bubbly White Mika Almond Caramel 300g
Milka Strawberry & Yogurt 100g Mika Strawberry Cheesecake 300g
Milka Oreo 100g Mika Nut Nougat 300g
milka_tablet